Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové stanovy našeho klubu

Stanovy

Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, zapsaný spolek

 

§1 Název a sídlo spolku

1. Název spolku je: Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, z.s. je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přeměněný z občanského sdružení podle zák. č. 89/1990 Sb. o sdružování občanů, který byl registrován dne 14. 11. 1990 pod č. j. VSP/1-3189/90-R.

2. Sídlem spolku je: Jihlava, Sadová 168/5, 58601

3. Identifikační číslo: 02368994

 

§ 2 Účel spolku

1. Účelem spolku je sdružování zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin.

2. Spolek sdílí cíle Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s., které jsou obsaženy v jejích Stanovách.

 

§3 Vznik a zánik členství ve spolku

1. Členství vzniká přihlášením a zaplacením členského příspěvku.

2. Členství zaniká odhlášením, nezaplacením členského příspěvku, pozastavením členství a úmrtím. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich části.

 

§4 Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo být informován o všech akcích spolku, bez omezení využívat spolkovou knihovnu, odebírat odborné časopisy, účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku, volit všechny orgány spolku. Zletilý člen má právo být volen do všech orgánů spolku.

2. Každý člen je povinen včas platit členské a případně účelové příspěvky, chránit majetek spolku, převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároku na odměnu, vyvarovat se všeho, co může narušit přátelské soužití v rámci spolku i mezi jeho jednotlivými členy.

3. Členu, který závažným způsobem poruší, nebo přes udělené napomenutí opětovně poruší stanovy spolku, může být členství pozastaveno. Pozastavení lze vyslovit na dobu 1 až 10 let. Napomenutí vyslovuje výbor spolku, o odvolání rozhoduje členská schůze. O pozastavení členství rozhoduje na návrh výboru členská schůze

 

§ 5 Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je výroční členská schůze – členská schůze. Statutárním orgánem je výbor spolku. Za výbor navenek jedná samostatně předseda nebo výborem pověřený místopředseda nebo hospodář.

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, minimálně však 4x do roka, výroční členskou schůzi jednou za rok.

3. Výroční členská schůze

a) Projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní uzávěrku .

b) Schvaluje plán činnosti a rozpočet na nový kalendářní rok

c) Volí na období 3 let členy výboru

d) Stanovuje výši členského příspěvku

e) Rozhoduje o zániku spolku

4. Členská schůze jedná o všech záležitostech spolku, s výjimkou těch, které jsou v pravomoci výroční členské schůze.

5. Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení výroční členské schůze a členských schůzí, v souladu se stanovami a odpovídá členstvu za svou činnost.

6. Na své ustanovující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a podle potřeby další funkcionáře výboru.

7. Neodkladné záležitosti, příslušející do působnosti výboru, vyřizuje předseda, popřípadě další člen výboru. Jejich opatření musí být schváleno výborem na jeho nejbližší schůzi.

8. Řádně svolané členské schůze a výroční členské schůze jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

9. Není-li předem výslovně rozhodnuto jinak, probíhá jednání a hlasování způsobem ve sdružení obvyklým.

10. Zvolení funkcionáři spolku vykonávají svoje funkce bez nároku na odměnu. Případnou odměnu schvaluje nejvyšší orgán spolku

 

§6 Zásady hospodaření

1. Výbor spolku hospodaří během kalendářního roku podle rozpočtu schváleného výroční členskou schůzí

2. Příjmy sdružení tvoří členské a účelové příspěvky, dary, dobrovolné příspěvky, vstupné z přednášek, výstav a obdobných akcí, výnosy ze společenských a propagačních akcí

3. Členům sdružení nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku spolku. Jednotliví členové za závazky spolku neručí. Za mimořádné výsledky práce ve prospěch sdružení může být členu přiznána přiměřená odměna; to není v rozporu s §4 odst.2 stanov.

 

§7 Zánik spolku

1. Spolek zaniká rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku. Tímto rozhodnutím zaniká členství spolku v Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, z.s., a to k 31.12. běžného roku.

2. Při rozhodování o zániku spolku rozhodne výroční členská schůze současně o majetku spolku.

3. Nebylo-li přijato rozhodnutí o majetku podle předchozího bodu, přechází majetek na místně nejbližší spolek, který sleduje stejné cíle a do něhož přešel největší počet členů zaniklého spolku.

Stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí dne:26.1.2015

Podpisy funkcionářů jednajících za spolek:

Předseda: Ing. Ivan Kubát

Místopředseda: Václav Navrátil

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ira Daniel - Studie

Dobrý den pane Navrátil,
V roce 2014 jste byl ošetřován ve FN Brno. Nyní provádíme studii stran poranění zápěstí které jste utrpěl. Poprosil bych Vás zdali by jste se nám ozval stran došetření. Jiný kontakt jsme na Vás nenašli.
Děkuji

S pozdravem
MUDr. Daniel Ira PhD
Klinika úrazové chirurgie
FN Brno
danoira@seznam.cz
724364099

 FotoalbumArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>